آزمون خشم

angry

انسان موجودی سلطه طلب و خطرناک است، شاید یکی از خطرناکترین موجودات روی زمین. این موجود از ترکیب توانائیهای ذهنی و تناسب عضلانی و چالاکی خویش توانسته است با مهارت اما بی رحمی به چنین مرتبتی از قدرت دست یابد. اما حتی همین ویژگیها به تنهایی ضامن استيلا و بقای او نیستند. در ورای همه اینها نیرویی عظیم و پویا نهفته است که او را به رقابت، پیروزی و موفقیت سوق می دهد.

هرگاه سدی در برابر این نیرو قرار گیرد و یا جریان آن به نحوی مختل شود، این نیروی نهفته به جای آنکه تحلیل برود، وسعت می یابد و تقویت می گردد. نتیجه این تقویت، خشم است. متأسفانه در حالیکه نیروی نهفته در رفتار خشمگینانه ضامن رقابت انسان با جهان پیرامونش است و او را از کناره گیری و انزوا برحذر میکند اما ریشه در سیر تکاملی گذشته ما دارد و با توانائیهای ارزشمند ذهنی ما بی ارتباط است. به همین دلیل نیز وقتی خشم عرصه تاخت و تاز می یابد، عقل سلیم، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود.

این پرسشنامه برای تعیین میزان کنترل شما بر خشم و چیرگی خشم بر شما طراحی شده است. خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد. آیا جلوی خشم خود را می گیرید؟ دکتر روانشناس آنتونی استور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده، می تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماریهای جسمی تظاهر کند.

رفتن به نوار ابزار